Iesniegums Satversmes tiesā par eiro ieviešanas datumu.


 1.oktobrī Satversmes tiesā tika iesniegta prasība atcelt Ministru kabineta lēmumu Nr. 136, kas paredz eiro ieviešanu no 2014.gada 1.janvāra. Prasību iesniedza privātpersona Romans Pokovba. Iesniegumā norādīts, ka tiek pārkāptas iesniedzēja tiesības lemt referendumā par eiro ieviešanas datumu.
Es, Romans Pokovba šodien, 1. oktobrī iesniedzu prasību Latvijas Republikas Satversmes tiesā atzīt par diskriminējošu Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 136. Šis rīkojums neatbilst Latvijas Republikas Satversmei. Ministru Kabinets pārkāpj ne tikai Latvijas Republikas Satversmi, bet arī starptautiskos – Eiropas Savienības līgumus.
 
Prasības pieteikums
 Par ministru kabineta rīkojuma Nr. 136 atzīšanu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmei.
 
Lūdzu atzīt par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmei un spēkā neesošu Ministru kabineta rīkojumu Nr. 136, turpmāk tekstā MK rīkojums Nr. 136, „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu” kas 6. punktā paredz, „Noteikt 2014. gada 1. janvāri par euro ieviešanas mērķa datumu Latvijā.” Esmu pārliecināts, ka 2014. gads ir nelabvēlīgs laiks pāriešanā uz eiro (euro).
 MK rīkojums Nr. 136 skars katru Latvijas iedzīvotāju, bet neparedz referendumu par datumu, ar ko ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes sekojošiem pantiem:
 1. pants, kurš paredz, ka, „”Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.,
2. pants, kurš paredz, ka, „Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”,
91. pants, kurš paredz, ka, „Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”,
89. pants, kurš paredz, ka, „Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”
 Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 89. pantu, MK rīkojums Nr. 136 pārkāpj manas tiesības, kuras paredzētas starptautiskajos līgumos:
 EIROPAS SAVIENĪBAS LĪGUMA II sadaļa, NOTEIKUMI PAR DEMOKRĀTIJAS PRINCIPIEM, 9. pants, kurš paredz, ka, „Visās darbībās Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās”,
EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBAS LĪGUMA, II sadaļa, VISPĀRĒJI PIEMĒROJAMI NOTEIKUMI, 10 pants, kurš paredz, ka, „Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība tiecas apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.”
 Man kā Latvijas un Eiropas Savienības pilsonim tiek liegta iespēja savā valstī lemt par pāriešanas datumu uz Eiropas Savienības vienotu valūtu eiro (euro), bet lemšanu par pāriešanas datumu neliedz LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU, līdz ar to MK rīkojums Nr. 136, kas tieši skars ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ir nedemokrātisks un ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2. pantu.
 Ja reiz man kā pilsonim tiek liegta iespēja lemt par eiro (euro) ieviešanas datumu, ar MK rīkojumu Nr. 136 tiek diskriminētas manas tiesības balsot un tas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 89. un 91. pantu, kā arī pretrunā ar 9. pantu LĪGUMĀ PAR EIROPAS SAVIENĪBU un 10. pantu LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU.
 Pielikumi: 
MINISTRU KABINETA RĪKOJUMS 136 „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, viena lapa ar 1. līdz 7. punktam.
Komentāri (0)  |  2013-10-06 09:58  |  Skatīts: 946x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ