Biedrība ”Latvija par latu” brīdina Eiropu par maldināšanu.


6.martā  biedrība ”Latvija par latu” nosūtīja vēstuli Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālai Bankai, kurā aicina šīs institūcijas nopietni izvērtēt – vai Latvija ir gatava pievienoties eirozonai 2014.gada 1.janvārī un vai tas neradīs apdraudējumu pārējām ES dalībvalstīm. Vēstulē tiek akcentēts, ka pievienoties eirozonai vēlas nevis Latvija (vairākums Latvijas iedzīvotāju), bet gan dažas politiskas partijas Latvijas Banka un valdība. Tostarp minēts, ka šogad iespējams arī referendums šajā sakarā. Valdības prakse pieņemt valstiski svarīgus lēmumus ignorējot tautas gribu ir totalitāras, nevis demokrātiskas valsts pazīme un ir pretrunā ar valsts labas pārvaldības principiem.

Teksts Latviešu valodā:

Eiropas Parlamentam
Eiropas Komisijai
Eiropas Centrālai Bankai

no biedrības „Latvija par latu”,
reģ. Nr.50008204061,

Iesniegums

Par euro ieviešanu Latvijā no 2014.gada 1.janvāra

Uzskatām par savu pienākumu Jūs informēt un brīdināt, ka Latvija nav gatava euro ieviešanai no 2014.gada 1.janvāra. Nav gatava divu apstākļu dēļ.
Pirmkārt, nepieciešamo euro ieviešanas kritēriju izpilde ir nestabila un īslaicīga. Tā nevar būt stabila, jo Latvijā ir sagrauta rūpniecība, lauksaimniecība, zvejniecība u.c. tautsaimniecības nozares. Imports gadiem ilgi būtiski dominē pār eksportu un situācija ar katru gadu kļūst arvien sliktāka un neprognozējamāka. Valdība bez tautas atļaujas veido aizņēmumus ārējos finanšu tirgos, līdz ar to ievadot valsti lielos ārējos parādos līdzīgi Bulgārijai, Portugālei, Spānijai un vēl dažām valstīm.
Latvijā ir ļoti augsts bezdarba līmenis. No Latvijas darba meklējumos ir emigrējuši vairāk nekā 300.000 iedzīvotāju (vismaz 15% no visiem iedzīvotājiem) un šī tendence turpina palielināties.
Tas liecina par nestabilu ekonomisko stāvokli un var radīt apdraudējumus pārējām euro zonas dalībvalstīm.
Otrkārt, Latvijā tiek pārkāpti demokrātijas un valsts labas pārvaldības pamatprincipi.
Euro Latvijā vēlas ieviest nevis Latvijas tauta, bet gan dažas politiskas partijas, pašreizējā valdība, Finanšu ministrija un Latvijas Banka. Latvijas tautas absolūts vairākums to nevēlas. Tas nozīmē, ka Latvijas valdība vēlas ieviest euro no 2014.gada 1.janvāra pretēji tautas vairākuma gribai, kas ir rupjš demokrātijas pamatprincipu pārkāpums.
Euro ieviest no 2014.gada 1.janvāra vēlas tikai 10% aptaujāto respondentu, nevis 33% valsts iedzīvotāju, kā to ārzemēs pasniedz Latvijas valdības pārstāvji. Līdz ar to tiek maldinātas visas Eiropas Savienības institūcijas, ieskaitot Jūs. Šeit ir izdruka no “TNS Latvia” aptaujām (uz kurām pamatojas arī Latvijas valdības pārstāvji). Tā liecina, ka respondenti ir par to, ka:
10% – euro jāievieš pēc iespējas ātrāk;
25% – atbalsta euro ieviešanu, bet ne tuvākajos gados;
26% – drīzāk neatbalsta euro ieviešanu;
37% – pilnīgi neatbalsta euro ieviešanu;
1% – grūti pateikt.
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4047&mark=eiro|ievie%C5%A1ana
Pētījums veikts 20.12.2012.
Demokrātija nozīmē piepildīt vairākuma gribu. 10% no respondentiem nav vairākums. Mēģinot noskaņot iedzīvotājus par labu euro ieviešanai, masu mediji izvērš aktīvu euro ieviešanas propagandu vienlaicīgi nedodot iespēju euro ieviešanas pretiniekiem diskutēt un izteikties vienlīdzīgos apstākļos un apjomā. Pretēja viedokļa piekritēju uzstāšanās elektroniskos medijos ir liels retums.
Šis nav vienīgais jautājums, kurā Latvijas valdība ignorē iedzīvotāju vairākuma gribu. Saskaņā ar TNS datiem, Latvijas valdībai uzticas tikai aptuveni 18% respondentu http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4065&mark=uztic%C4%ABba
Iespējams, Jums arī nav informācijas par to, ka Latvijā tuvākajā laikā varētu tikt rīkots referendums euro ieviešanas sakarā. Iesniegumu attiecīgajai Latvijas institūcijai („Centrālai Vēlēšanu Komisijai”) jau 2013.gada 30.janvārī iesniedza biedrība „Latvija par latu”.
Aicinām Jūs nopietni izvērtēt – vai Latvija iestājoties euro zonā ar 2014.gada 1.janvāri neradītu apdraudējumu citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2013.gada 6.marts
Biedrības „Latvija par latu” valde:
Andris Orols, valdes priekšsēdētājs
Egijs Hofmanis, valdes loceklis
Ainārs Bajinskis, valdes loceklis

…………………………………………………………………………………….

Teksts angļu valodā:

European Parliament
Rue Wiertz/Wiertzstraat, 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel,
Belgique/België

European Central Bank
Eurotower
Kaiserstraße 29
DE-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

from society „Latvija par latu”,
reg. # 50008204061,
Application

On the subject of Euro currency introduction in Latvia starting January 1st, 2014

We believe our duty is to inform and warn you, that Latvia is not ready to introduce Euro starting on January 1st, 2014. Our opinion is based on two facts mentioned below.
Firstly, prerequisite accomplishments of Mastricht criteria for euro introduction in Latvia are unstable and short-living. Criteria accomplishments aren`t stable as Latvian industry, agriculture, fishery and other critical branches of economy are totally destroyed. Since re-establishing Latvian Republic in 1990, flow of imported goods several times dominates flow of Latvian export, and situation is still getting worse and even more unpredictable. Latvian government without any consent of citizens is borrowing money from foreign monetary markets, so Republic of Latvia is sliding deeper and deeper into external debt – just like Bulgaria, Portugal, Spain and several other European countries.
Latvian unemployment level is very high. More than 300.000 Latvian citizens (about 15% of country total) have migrated to other countries in search of work and means of existence. This tendency keeps growing.
These facts show how unstable economy of our country really is and this can endanger economical situation of other Euro zone states too.
Secondly, main principles of democracy and good state governing practices are being infringed in Republic of Latvia.
Euro currency introduction in our economy is propagated not by Latvian people, but by some political parties, current government officials, Ministry of Finance and Bank of Latvia. Absolute majority of our people do not want any changes in our monetary system. The conclusion is – government of Latvia is trying to introduce Euro starting January 1st, 2014 against the will of majority of Latvian people and that is plain violation of basic principles of democracy.
Introduction of Euro starting January 1st, 2014 are supported only by 10% of polled respondents, but not by 33% as it is presented to foreign information agencies by state officials. All institutions of European Community, including your organizations, are misinformed about this. We present printout of market research company “TNS Latvia” poll (data used by Latvian government institutions too). Statistics show following results:
10% – Euro must be introduced as soon as possible;
25% – support introduction of Euro, but not in near future;
26% – rather don`t support introduction of Euro;
37% – absolutely don`t support introduction of Euro;
1% – hard to say.
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4047&mark=eiro|ievie%C5%A1ana 
Polling date: 12/20/2012
Function of democracy is to impose the will of majority. 10% of respondents are far from majority. While trying to convince citizens to support introduction of Euro, mass media deploys extensive campaign, while not giving opponents of Euro any chances to develop discussions and express themselves on even grounds. Appearance of opposition on any electronic media is rare occasion.
This is by no means the only case, when Latvian government ignores the will of majority of our citizens. According to TNS poll data only 18% of respondents have confidence in government of Latvia http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4065&mark=uztic%C4%ABba
We believe you are not informed about possible referendum in Latvia in near future to found out up-to-date citizen attitude towards introduction of Euro. Referendum application was already submitted by society „Latvija par latu” to respective Latvian state institution (Central Commission of Elections) on January 30th, 2013.
We invite you to make an objective estimate – is it really possible, that Latvia will not cause economical threats to other member states of Europeam Community by entering Euro zone.

March 6, 2013
Society’s „Latvija par latu” board:
Andris Orols, chairman
Egijs Hofmanis, member of the board
Ainārs Bajinskis, member of the board

Komentāri (0)  |  2013-03-07 04:42  |  Skatīts: 1442x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ