Satversmes tiesā apstrīd "Euro ieviešanas kārtības likumu."


Šodien, 14.jūnijā biedrība „Latvija par latu” apstrīdēja LR Satversmes tiesā „Euro ieviešanas kārtības likumu”. Par cik referendumi pret eiro ieviešanu/par lata saglabāšanu uz doto brīdi nav juridiski iespējami (pilnīgi visas eiro/lata referendumu iniciatīvas ir iestrēgušas tiesu sistēmā!), Satversmes tiesa ir pēdējā instance, kura var apturēt eiro ieviešanu, līdz nenotiek tiesa un netiek taisīts spriedums. Iesnieguma teksts:
Latvijas Republikas Satversmes tiesai
Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010, Latvija
no biedrības „Latvija par latu”, reģ. Nr.50008204061,
jurid. adrese:……………………………………
latvijaparlatu@inbox.lv, tālr.: 29152159
2013.gada 14.jūnijs
Iesniegums
Biedrība „Latvija par latu” apstrīd LR Satversmes tiesā „Euro ieviešanas kārtības likumu” http://likumi.lv/doc.php?id=254741 , jo uzskata, ka šis likums ir pretrunā LR Satversmes 1. un 2. pantiem. „Euro ieviešanas kārtības likums” tiek apstrīdēts pilnā apjomā.
Ieviešot eiro (euro) tiks zaudēta Latvijas neatkarība un suverenitāte, jo Latvijas tautai vairs nebūs sava neatkarīga monetārā instrumenta ar kuru veidot un regulēt ekonomiskos procesus savā valstī. Ieviešot eiro (euro) paralēli netiek saglabāts līdzšinējais maksāšanas līdzeklis lats, tādējādi Latvijai, kā neatkarīgai valstij, vispār nebūs savas naudas (būs tikai pārnacionāla).
Latvijas valstij un tautai vairs nebūs vienpersoniskas kontroles un varas pār šo jauno pārnacionālo naudu. Daļa no naudas emitēšanas un monetāro jautājumu lemšanas tiesībām piederēs, vai būs deleģētas kādam citam. Tātad veidosies atkarība no citiem lēmējiem.
Latvijas Izpildu un Likumdevēja varas vēlas ieviest Latvijā citu maksāšanas līdzekli (euro) no 2014.gada 1.janvāra pretēji tautas vairākuma gribai. Iepriekšējas sociālas aptaujas liecina, ka respondentu vairākums ir pret eiro (euro) ieviešanu Latvijā no 2014.gada 1.janvāra. Lai noskaidrotu un piepildītu tautas gribu biedrība „Latvija par latu” ir rosinājusi tautas nobalsošanu, bet šī iniciatīva uz doto brīdi ir apturēta Latvijas Tiesu sistēmas dēļ (pielikums 1). Biedrībai ir aizdomas, ka lietas izskatīšana tiek apzināti kavēta.
Biedrība uzskata, ka ieviešot eiro (euro) bez tautas vairākuma akcepta tiek ignorētas tautas suverēnās lemšanas tiesības, kuras garantē LR Satversmes 2.pants.
Likumdevēja, Izpildu un Tiesu varām Latvijas valstī nepiemīt tāda suverēna vara, kura būtu nošķirta no tautas varas. Suverēna vara valstī, atbilstoši Satversmes 2.pantam, pieder tikai un vienīgi Latvijas tautai. Caur Likumdevēja, Izpildu un Tiesu varām tauta demokrātiskā valstī var piepildīt savu gribu pastarpināti, bet var to darīt arī tieši, jo Satversmē nav atrunāts konkrēts demokrātijas veids. Tas nozīmē, ka ar jēdzienu „demokrātija” ir jāsaprot visu demokrātijas veidu piemērojamību valsts pārvaldē. Pārstāvnieciskā, jeb pastarpinātā demokrātija neatrodas priviliģētākā stāvoklī, kā tiešā demokrātija – tas LR Satversmē nav atrunāts.
- 1 -
No tā izriet, ka Likumdevēja, Izpildu un Tiesu varas funkcijas ir būt tikai un vienīgi kā instrumentiem tautas gribas piepildīšanai, bet ne kā atsevišķiem suverēniem varas centriem, kuri taisa lēmumus nerēķinoties ar tautu. Ja tas tā notiek, tad šie tautas gribas īstenošanas instrumenti pārkāpj savas pilnvaras.
Latvijas tauta 2003.gadā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā piedalījās tautas nobalsošanā. Uz šīm nobalsošanas zīmēm nav atrodama nekāda norāde par eiro (euro) ieviešanu (pielikums 2). Uz balsošanas zīmēm bija uzraksts „Vai jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā?”. To apstiprina šis attēls: http://www.cvk.lv/cvkserv/Tn_es/zime.pdf
Tas nozīmē, ka Latvijas tauta nav balsojusi par eiro (euro) ieviešanu, bet gan par varbūtēju dalību Eiropas Savienībā. Tauta ir tiesīga arī mainīt jebkurus savus lēmumus tik bieži, cik pati to grib. To tautai garantē Satversmes 2.pants.
Ja citi Satversmes, citu likumu panti, vai starptautiskas vienošanās ir nonākuši pretrunā ar Satversmes 1. un 2. pantiem, tad, mūsuprāt, būtu jāpārskata to likumība. Tādas starptautiskas vienošanās, kuras padara Latviju atkarīgu, nedemokrātisku un mazina tās suverenitāti nonāk pretrunā ar Satversmes 1. un 2. pantiem un tādēļ tās nevarētu būt likumīgas.
Biedrība „Latvija par latu” lūdz apturēt „Euro ieviešanas kārtības likuma” darbību laika posmā, kamēr notiek biedrības iesnieguma izskatīšana pēc būtības, izvērtēt šī likuma atbilstību LR Satversmes 1. un 2. pantiem, kā arī apturēt visus ar eiro (euro) ieviešanu saistītos procesus līdz brīdim, kad tiek spriesta tiesa un pasludināts tiesas spriedums.
Pielikums:
1) LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums 16.04.2013, Lieta Nr.SA-6/2013 (kopija).
2) 2003.gada balsošanas zīme (kopija).
Ar cieņu,
Andris Orols, biedrības „Latvija par latu” valdes priekšsēdētājs
 
Komentāri (0)  |  2013-06-15 00:32  |  Skatīts: 914x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ