Iespēja katram padarīt mazo darbiņu. Ar cerību par latu!


Pēdējā laika norises euro ieviešanā un pieejamā informācija daudziem likusi bezspēcībā nolaist rokas. Tomēr, tomēr! Iespējams, ir vēl cerība lata saglabāšanai . Lai to paveiktu, aicinu izmantot zemāk ievietoto iesnieguma paraugu un sūtīt individuālus iesniegumus Satversmes tiesai. Individuālus!
Katrs izkopē tekstu, aizpilda, nosūta ierakstītā vēstulē. Vēlams to izdarīt maksimāli daudziem. Sākumā ja vēlaties, variet papildināt ar savu emocionālo iesnieguma daļu, bet  mainīt juridisko daļu nevajadzētu. Ja vien neesiet augstas klases jurists valsts tiesību jomā.
Ir skaidrs, ka šī iespēja ir patiesi pēdējā. Katrs var padomāt, vai ierakstītas vēstules sūtīšana Satversmes tiesai ir viņa spēkos vai nav. Ja ir, tad dariet! Lai vēlāk nav jānožēlo tas, ko varēja, bet neizdarīja. Lai var dzīvot ar apziņu, ka darīts viss ,kas mūsu spēkos!
 Rakstiet, sūtiet, aiciniet citus!
Zemāk- iesnieguma Satversmes tiesai paraugs.

Latvijas Republikas Satversmes tiesai

Jura Alunāna iela 1,

Rīga, LV-1010, Latvija

 

No …….. ………, p.k………………

tālr.: ………………….

 

2013.gada ….novembris

Konstitucionālā sūdzība

Saskaņā ar „Satversmes tiesas likumu” LR Satversmes tiesā tiek apstrīdēta „Euro ieviešanas kārtības likuma”  http://likumi.lv/doc.php?id=254741 (stājās spēkā: 2013.gada 1.martā) atbilstība Satversmes 1., 2. un 89.pantam. „Euro ieviešanas kārtības likums” tiek apstrīdēts pilnā apjomā.

2013.gada 1.februārī Centrālai Vēlēšanu Komisijai tika iesniegts biedrības „Latvija par latu” iesniegums, kurā tika lūgts reģistrēt parakstu vākšanai likumprojektu, kas skar euro vai jebkuras citas valūtas ieviešanu – „Grozījumi likumā „Par Latvijas Banku”” (pielikums Nr.1).

(CVK parakstu vākšanu atteica. CVK lēmums tika pārsūdzēts LR AT Senātam. Senāts sniedza atbildi .

LR izpildvara tomēr īsteno „Euro ieviešanas kārtības likuma” ieviešanu neskatoties uz to, ka tautas nobalsošana šinī jautājumā vēl nav notikusi.

(Lūdzu tiesu pievērst uzmanību tam svarīgajam apstāklim, ka biedrība „Latvija par latu” ir rosinājusi parakstu vākšanu agrāk, nekā augstākminētais likums un MK rīkojums ir stājies spēkā).

Euro ieviešanas kārtības likuma” 8.nodaļas 30.pants (Likumu un Ministru kabineta noteikumu, Ministru kabineta rīkojumu, Ministru kabineta instrukciju, Ministru kabineta ieteikumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu un Latvijas Bankas noteikumu pielāgošana euro ieviešanai) nosaka tiesību aktu pielāgošanu euro ieviešanai.

„Euro ieviešanas kārtības likumā” nav minēts konkrēts euro ieviešanas datums. Tas ir minēts saistītā tiesību aktā – „Ministru kabineta rīkojuma Nr.136” (Rīgā, 2013.gada 4.aprīlī) „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānuhttp://likumi.lv/doc.php?id=255933 6.pantā (Noteikt 2014.gada 1.janvāri par euro ieviešanas mērķa datumu Latvijā).

Tā kā minētais rīkojums tikai papildina likumu un konkretizē euro ieviešanas datumu, tad šis rīkojums ir uzskatāms par „Euro ieviešanas kārtības likuma” vienotu sastāvdaļu.

Ņemot vērā, ka tautas nobalsošana euro ieviešanas sakarā ir iespējama, bet LR izpildvara šo apstākli ignorē, uzskatu, ka attiecībā pret mani tiek pārkāpts:

LR Satversmes 1.pants, kurš nosaka, ka Latvija ir demokrātiska republika. Ja LR izpildvara ievieš euro kamēr ir iespējama, bet nav notikusi tautas nobalsošana, tad tas ir nedemokrātiski attiecībā pret citu Latvijas pilsoņu kā arī manām tiesībām un interesēm.

LR Satversmes 2.pants, kurš nosaka, ka vara valstī pieder tautai (tai skaitā arī man). Es vēlos īstenot savas tiesības uz varu jautājumā par euro ieviešanu, bet šāda iespēja man tiek liegta. Tas nozīmē, ka LR izpildvara ir uzurpējusi suverēno varu, kas pieder visai tautai, nevis tikai tās daļai – kā LR izpildvarai.

LR Satversmes 89.pants, kurš nosaka, ka valsts aizsargā manas pamattiesības. Man, kā LR pilsonim, ir tiesības demokrātiskā veidā (izmantojot tautas nobalsošanu) lemt saistītos ar euro ieviešanu jautājumus, bet šīs tiesības man tiek liegtas. Atbilstoši Satversmei manās pamattiesībās ietilpst arī vispārējie noteikumi, t.i. – tiesības kā sabiedrības indivīdam uz suverēnas varas īstenošanu (Satversmes 2.pants) un dzīvošana demokrātiskā republikā (Satversmes 1.pants).

Neskatoties uz to, ka jau vairākus mēnešus tiek īstenoti sagatavošanas darbi euro ieviešanai, lūdzu tiesu apturēt „Euro ieviešanas kārtības likuma” darbību, kā arī apturēt visus ar euro ieviešanu saistītos procesus līdz brīdim, kamēr notiks tautas nobalsošana (referendums), kuru ir rosinājusi biedrība „Latvija par latu”. Vēlreiz vēlos vērst uzmanību uz to apstākli, ka biedrības rosinātā parakstu vākšana tika reģistrēta ātrāk nekā „Euro ieviešanas kārtības likums” u.c. ar to saistītie dokumenti ir stājušies spēkā.

Ar cieņu

……………………
(paraksts)

dzīvojošs............................................................
..........................................................................
..........................................................................
e-pasts: ............................................................

Komentāri (0)  |  2013-11-21 07:21  |  Skatīts: 1037x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ